Κολυμβηση

Κολυμβηση

SWIMMING, FIN SWIMMING

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

 • Εντοπισμός του βαθμού συγκέντρωσης καματογόνων ουσιών σε όλο το φάσμα των εντάσεων (χαμηλή έως μέγιστη ένταση)
 • Εντοπισμός του ρυθμού με τη μέγιστη επιδείνωση της πλεύσης
 • Εντοπισμός των εντάσεων με τον χαμηλότερο και υψηλότερο ρυθμό παραγωγής καματογόνων ουσιών
 • Εντοπισμός των πραγματικών 5 προπονητικών ζωνών σε χρόνο και ΚΣ (όχι απλά σαν % HRmax)
 • Εντοπισμός αερόβιου κατωφλιού και του κατωφλίου συσσώρευσης καματογόνων ουσιών στην πισίνα
 • Μέγιστη αναερόβια ικανότητα
 • Ρυθμός απομάκρυνσης καματογόνων ουσιών
 • Εντοπισμός των εντάσεων που απαιτείται αυξημένη έμφαση προπόνησης
 • Εντοπισμός βαθμού βελτίωσης της οικονομίας πλεύσης διαχρονικά (απαιτούνται τουλάχιστον 2 έλεγχοι)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Μέγιστη ισχύς ΑΝΩ άκρων
 • Μέγιστη ισχύς ΚΑΤΩ άκρων
 • Μέγιστη δύναμη καρπών (ΔΕ, ΑΡ)
 • Αντοχή στη δύναμη ΑΝΩ άκρων
 • Αντοχή την δύναμη ΚΑΤΩ άκρων
 • vO2max
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Σωματομετρική αξιολόγηση
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση τετρακ. & οπισθ. μηρ
 • Σχέση αγωνιστών / ανταγωνιστών
 • Συγκριτικά δεδομένα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Σύγκριση με κολυμβητές αντίστοιχης ηλικίας και επιπέδου