Μπασκετ

Μπασκετ

 • Μετρήσεις Εργαστηριακές
 • Μετρήσεις Γηπέδου
 • Χρόνος αντίδρασης σε  οπτικά ερεθίσματα
 • Εκρηκτικότητα, δείκτης εκρητικής συναρμογής, διαφορά εκρηκτικότητας σκελών
 • Επιτάχυνση,
 • Ταχύτητα
 • Ικανότητα Αλλαγής Κατεύθυνσης
 • Αλτικότητα (SJ, CMJ, CMJ-FH)
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Δύναμη άνω άκρων
 • Δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στην δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Οικονομία κίνησης
 • Δύναμη καρπών
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Μυικών Ανισορροπιών
 • Σχέση Αγωνιστών-Ανταγωνιστών Μυών
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Ωμικής Ζώνης
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Άρθρωσης Γόνατος
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Ποδοκνημικής Άρθρωσης
 • VO2max
 • VVO2max
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβιο Κατώφλι
 • Κατώφλι Συσώρευσης Γαλακτικού Οξέος
 • Σωματομετρικός έλεγχος
 • Πραγματικές και όχι ποσοστιαίες προπονητικές ζώνες
 • Εντοπισμός αδυναμιών
 • Συγκριτικά δεδομένα με καλαθοσφαιριστές αντίστοιχων ηλικιών
 • Διαχρονικός έλεγχος της απόδοσης
 • Έλεγχος αιματολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόδοση
 • Γονιδιακός έλεγχος σε συνεργασία με κέντρα στο εξωτερικό