Πάλη

Πάλη

Εργαστηριακές Μετρήσεις & Μετρήσεις στο χώρο προπόνησης

 • Μέγιστη ισχύς άνω άκρων
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση Τετρακέφαλων & Οπισθίων Μηρών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση Ωμικής Ζώνης
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών
 • Ισχύς καρπών
 • Καρδιοαναπνευστική αντοχή (VO2max)
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Περιφερικές προσαρμογές
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Ρυθμός συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Σωματομετρική αξιολόγηση
 • Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
 • Συμπεράσματα-προτάσεις