Χιονοδρομία

Χιονοδρομία

 • VO2max
 • vVO2max
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Περιφερικές προσαρμογές
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Καμπύλη συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Πραγματικές και όχι ποσοστιαίες προπονητικές ζώνες
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων
 • Μέγιστη ισχύς άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στην δύναμη κάτω άκρων
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση τετρακέφαλων και οπισθίων μηρών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ποδοκνημικής άρθρωσης
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών
 • Σωματομετρική αξιολόγηση
 • Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
 • Συμπεράσματα-προτάσεις